VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ON-LINE KURZU
PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY
www.petradavidson.cz

Kdo jsme a k čemu slouží tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej on-line kurzu prostřednictvím webové stránky www.petradavidson.cz (dále jen „Portál“)?

Tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej on-line kurzu prostřednictvím Portálu (dále jen „VOP„) zpracovala IME s.r.o., IČ: 04452992, se sídlem Masná 1059/5, Praha 1, tel. +420 603 204 050, e-mailová adresa: petra@petradavidson.cz (dále jen „společnost“).

Prodávajícím on-line kurzu je společnost a kupujícím on-line kurzu budete Vy, pokud se společností uzavřete Kupní smlouvu o nákupu on-line kurzu (dále jen „Smlouva“).

Tyto VOP tvoří nedílnou součást Smlouvy.

Co je on-line kurz a co potřebujete pro to, aby Vám on-line kurz správně fungoval?

On-line kurz je webová aplikace, do které se můžete opakovaně přihlašovat prostřednictvím osobních přihlašovacích údajů a jejíž součástí jsou výukové materiály k tématu, kterého se konkrétní on-line kurz týká, zejména výuková videa, která si zde můžete přehrávat, a další výukový materiál (zejména dokumenty ve formátu PDF), který si zde můžete zobrazovat a případně též stáhnout.

Přihlásit se do on-line kurzu je možné z jakéhokoli webového prohlížeče, a to prostřednictvím osobních přístupových údajů. Pro správné fungování on-line kurzu je nezbytné, abyste měl/a nainstalovanou nejnovější verzi příslušného webového prohlížeče.

Přihlášení se do on-line kurzu i orientace v něm jsou snadné. Pokud byste i přesto potřeboval/a jakkoli pomoci, napište na e-mailovou adresu petra@petradavidson.cz  nebo zavolejte na telefonní číslo +420 603204 050.

Pro společnosti je velmi důležité, aby on-line kurzy bezproblémově fungovaly a aby neobsahovaly žádné škodlivé obsahy (zejména softwarové viry apod.), a proto oblasti jejich fungování a technického zabezpečení věnujeme maximální pozornost.

Kde najdete informace o on-line kurzech?

Nabídku on-line kurzů naleznete na Portálu. Po rozkliknutí názvu a základních informací o konkrétním on-line kurzu se Vám zobrazí podrobnější informace zejména o tom, jakého tématu se tento on-line kurz týká, jaká je jeho cena a co vše je jeho součástí (zejména výuková videa, další výukové materiály apod.). On-line kurzy probíhají v českém jazyce. Výrobcem a dodavatelem on-line kurzů jsem společnost.

Jaká je cena za on-line kurz?

Cenou za on-line kurz je cena uvedená na Portálu v popisu konkrétního on-line kurzu v okamžiku odeslání objednávky. Tato cena zahrnuje náklady dodání on-line kurzu a DPH v zákonné výši. Tato cena nezahrnuje náklady na provedení úhrady ceny za on-line kurz. Výše těchto nákladů je uvedena v rámci objednávkového formuláře.

Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku v případě objednávky na Portálu se neliší od základní sazby.

Jakými způsoby můžete uhradit cenu za on-line kurz?

Cenu za on-line kurz můžete uhradit některým z následujících způsobů:

  • klasickým bankovním převodem, a to na bankovní účet č. 2801719022/2010, s tím, že jako variabilní symbol uvedete číslo Vaší objednávky;
  • přímým bankovním převodem, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky;
  • službou PayPal, a to prostřednictvím platební brány po odeslání Vaší objednávky;

Jakmile obdržíme Vaši platbu za on-line kurz, potvrdíme Vám prostřednictvím e-mailové zprávy její přijetí a zašlu Vám příslušný doklad.

Kdy a jakým způsobem Vám on-line kurz dodáme?

On-line kurz Vám dodáme po zaplacení jeho ceny, a to tak, že prostřednictvím e-mailové zprávy obdržíte Vaše osobní přihlašovací údaje a odkaz pro přihlášení se do on-line kurzu. Za okamžik dodání on-line kurzu se považuje okamžik, kdy Vám bude tato e-mailová zpráva doručena. Tento způsob dodání on-line kurzu vylučuje možnost si jej předem prohlédnout.

Pokud požádáte, o dodání on-line kurzu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, obdržíte osobní přihlašovací údaje nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne zaplacení ceny za on-line kurz. Pokud nepožádáte o dodání on-line kurzu před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, budou Vám zaslány osobní přihlašovací údaje po uplynutí 14 denní lhůty, a to za předpokladu, že obdržíme Vaši platbu za on-line kurz.

Co ještě potřebujete vědět o Smlouvě?

Právo přihlašovat se do on-line kurzu prostřednictvím Vašich osobních přihlašovacích údajů náleží pouze Vám. Je tedy třeba, abyste s těmito přihlašovacími údaji nakládal/a tak, aby je nemohla použít žádná jiná osoba.

Vlastníkem veškerých majetkových autorských práv k on-line kurzu a nositelem veškerých licencí k autorským dílům užitým v rámci on-line kurzu je společnost.

Vaše právo přihlašovat se do on-line kurzu nezahrnuje žádnou licenci k užívání on-line kurzu ani žádnou podlicenci k užití autorských děl užitých v rámci on-line kurzu, tzn. že není dovoleno výuková videa ani další výukové materiály jakkoli rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat či sdělovat třetím osobám, ani nezahrnuje žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log nebo patentů, pokud není v konkrétním případě sjednáno zvláštní smlouvou jinak.

Za jakékoli škody vzniklé v důsledku Vašich kroků či jednání, která učiníte v návaznosti na absolvování konkrétního on-line kurzu či v souvislosti s ním, nenese společnost žádnou odpovědnost. Dále společnosti nenese žádnou odpovědnost za to, že jste použil/a produkty, služby, software nebo internetové stránky třetí osoby.

Smlouvu uzavíráme v českém jazyce.

Smlouvu uzavíráme na dobu určitou, a to do okamžiku dodání on-line kurzu.

Přístup k uzavřené Smlouvě bude mít společnost i Vy (zašleme Vám potvrzení o přijetí Vaší objednávky i text VOP).

Smlouva se vždy řídí právním řádem České republiky, a to i v případě, že byste nebyl/a českou osobou. Naše vzájemné vztahy, práva a povinnosti, která nejsou upravené ve Smlouvě a v těchto VOP se řídí zejména občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.

Jaké kroky vedou k uzavření Smlouvy?

Pokud kliknete na Portálu na odkaz, prostřednictvím kterého si lze on-line kurz objednat, budete přesměrován/a na objednávkový formulář, v rámci kterého se Vám zobrazí:

  • základní informace o konkrétním on-line kurzu, včetně jeho konečné ceny;
  • kolonky pro vyplnění Vašich identifikačních údajů: tyto Vaše údaje vyplňte;
  • způsoby, jakými lze cenu za on-line kurz uhradit, včetně uvedení dodatečných nákladů za konkrétní způsob úhrady účtovaných nad rámec ceny za on-line kurz: zaškrtnutím příslušného políčka si vyberte způsob úhrady, který Vám vyhovuje;
  • text „Chci se přihlásit kodběru newsletteru“: pokud chcete být v obraze, co je na stránkách nového, přihlaste se zaškrtnutím políčka k odběru newsletteru. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit;
  • text „Souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej on-line kurzu prostřednictvím webové stránky petradavidson.cz.“: po rozkliknutí odkazu se Vám zobrazí text tohoto dokumentu ve formátu PDF. Tento dokument si pozorně přečtěte. Váš souhlas vyjádřete zaškrtnutím políčka;
  • text „Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s Informacemi o ochraně osobních údajů v souvislosti s prodejem on-line kurzu prostřednictvím webové stránky petradavidson.cz“: po rozkliknutí odkazu se Vám zobrazí text tohoto dokumentu ve formátu PDF. Tento dokument si pozorně přečtěte. Vaše potvrzení vyjádřete zaškrtnutím políčka;
  • text „Žádám, aby mi objednaný on-line kurz byl dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu, tj. ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy, přičemž beru na vědomí, že v takovém případě mi právo na odstoupení od této smlouvy zaniká“: Váš projev vůle vyjádřete zaškrtnutím políčka.

Po kliknutí na tlačítko „POKRAČOVAT“ se Vám zobrazí rekapitulace Vaší objednávky. Po provedené kontrole a případné opravě můžete odeslat objednávku Vámi vybraného on-line kurzu kliknutím na tlačítko „ ODESLAT “.

Jakmile obdržíme Vaši objednávku, potvrdíme Vám její převzetí a přijetí prostřednictvím e-mailové zprávy. Za okamžik, kdy dojde k uzavření Smlouvy mezi mnou a Vámi, se považuje okamžik, kdy Vám bude tato e-mailová zpráva doručena. V této e-mailové zprávě Vám zašlu též text těchto VOP.

 

Jaká máte práva z vadného plnění a jak a kdy můžete uplatnit reklamaci?

Odpovídáme Vám za to, že konkrétní on-line kurz je v okamžiku jeho dodání a převzetí bez vad, tedy že je funkční (tj. lze se do něj přihlašovat, přehrávat výuková videa a zobrazovat a stahovat další výukové materiály). Pokud se v době 24 měsíců od převzetí vyskytne vada konkrétního on-line kurzu, tedy přestane v této době fungovat, máte právo takovou vadu reklamovat. Práva z vadného plnění však nemáte, pokud jste o vadě on-line kurzu před jeho převzetím věděl/a anebo pokud jste ji způsobil/a sám/sama (např. nemáte aktuální software, ztratil/a jste Vaše osobní přihlašovací údaje apod.).  Za vadu on-line kurzu se nepovažuje situace, kdy se do konkrétního on-line kurzu nemůžete přihlásit z důvodu přerušení či výpadků dodávky ze strany poskytovatele telekomunikačních služeb či internetu či z jakéhokoli jiného důvodu způsobeného třetí stranou.

Pokud budete chtít reklamovat vadu on-line kurzu, napište na e-mailovou adresu petra@petradavidson.cz. V e-mailové zprávě popište, o jakou vadu se jedná, uveďte Vaše kontaktní údaje, předložte doklad o koupi on-line kurzu a sdělte, jaký způsob vyřízení reklamace si přejete uplatnit (zejména právo na opravu či právo na přiměřenou slevu z ceny, případně též právo na odstoupení od Smlouvy). Vaši reklamaci (včetně odstranění vady) musím vyřídit bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace. O průběhu vyřízení reklamace Vás budu informovat elektronicky na e-mailovou adresu, z níž jste mi reklamaci odeslal/a. Po obdržení reklamace Vám zašlu potvrzení o tom, kdy jste vadu reklamovala/a, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete. Po vyřízení reklamace Vám zašlu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, případně odůvodnění zamítnutí reklamace.

V případě neoprávněné reklamace si vyhrazuji právo účtovat veškeré přímé náklady spojené s vyřízením této reklamace.

Kdy máte práva ze záruky za jakost?

Práva ze záruky za jakost byste měl/a pouze v případě, že by záruční doba byla uvedena v informacích o konkrétním on-line kurzu na Portálu či v reklamě na on-line kurz. V takovém případě bychom se zavazovali, že on-line kurz bude po uvedenou dobu způsobilý k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Pro uplatnění vady on-line kurzu, na který se vztahuje záruka, platí obdobně ustanovení pro uplatnění práv z vadného plnění.

Jak a kdy můžete odstoupit od Smlouvy?

Pokud požádáte, abychom Vám dodali on-line kurz před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, zanikne Vám právo odstoupit od Smlouvy.

Pokud nepožádáte, abychom Vám dodali on-line kurz před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, máte právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření.

Pokud budete chtít uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy, napište mi na e-mailovou adresu petra@petradavidson.cz. Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, bude stačit, když odešlete odstoupení od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Přijetí Vašeho odstoupení Vám potvrdíme e-mailovou zprávou.

Pokud odstoupíte od Smlouvy, nic nevracíte ani neplatíte a společnost Vám bez zbytečného odkladu (nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od Smlouvy) vrátí celou platbu, kterou od Vás obdržela. Pro vrácení platby použije stejný platební prostředek, který jste použil/a pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil/a jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Jak postupovat při mimosoudním řešení spotřebitelských sporů a kam můžete podat podnět či stížnost?

Pokud by mezi společností a Vámi vznikl spor, který by se z jakéhokoli důvodu nepodařilo vyřešit vzájemnou dohodou, máte právo obrátit se na Českou obchodní inspekci s žádostí o mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

Váš návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu musí obsahovat zejména údaje o stranách sporu (tedy údaje o společnosti a o Vás), vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se domáháte. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že jste se pokusil/a spor se mnou vyřešit přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména doklad o uzavření Smlouvy, kopie naší vzájemné korespondence apod.). Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možno podat mimo jiné též prostřednictvím webového formuláře dostupného zde: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/.

Podrobnější informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů naleznete zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Vaši případnou stížnost či jiný podnět můžete podat České obchodní inspekci prostřednictvím on-line formuláře zde: https://www.coi.cz/podatelna/, anebo písemně na adresu příslušného inspektorátu České obchodní inspekce, kterou naleznete zde: https://www.coi.cz/.

Orgánem dohledu je také příslušný živnostenský úřad.

Od kdy jsou tyto VOP platné a účinné?

Tyto VOP jsou platné a účinné od 15.11.2020.

 

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu prostřednictvím webové stránky www.petradavidson.cz

 

 

Příloha č. 1: Vzorový formulář pro odstoupení od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu prostřednictvím webové stránky www.petradavidson.cz

Poučení: Tento formulář vyplňte a zašlete na níže uvedenou e-mailovou adresu pouze v případě, že chcete odstoupit od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu

 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY O NÁKUPU ON-LINE KURZU

PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY www.petradavidson.cz

 

Adresát: IME s.r.o., IČ: 04452992, se sídlem Masná 1059/5, Praha 1, e-mailová adresa petra@petradavidson.cz

Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy o nákupu on-line kurzu prostřednictvím webové stránky www.petradavidson.cz

Specifikace on-line kurzu:

Datum objednání (*):

Jméno a příjmení kupujícího (*):

Adresa kupujícího (*):

Podpis kupujícího (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě):

Datum (*):

 

 

 

(*) Doplňte chybějící údaje